Kategoria: Zmieniająca się szkoła

ZASADNICZE HASŁO EDUKACJI

Zasadniczym hasłem współczesnej edukacji jest Rozumieć świat – kierować sobą. Mieści się w nim bogaty rejestr praw i powinności wszystkich podmiotów edukacji. Od zrozumienia tego i woli współ­pracy zależeć będzie oblicze polskiej szkoły XXI wieku. Nowoczesny nauczyciel powinien ułatwiać poznawanie

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE W XXI WIEKU

Żyjemy w trudnym czasie, pełnym obaw, zagrożeń, problemów charakterze globalnym. Oblicze współczesnego świata określa obejmująca wszystkie aspekty życia społecznego zmienność: burze­nie utrwalonych przez wieki hierarchii wartości, zatracanie znaczeń konstytuujących przestrzeń ludzkiego doświadczenia pojęć. Proce­som tym towarzyszy brak poczucia bezpieczeństwa, nieadekwatność

KIERUNKI ZMIAN W EDUKACJI

Przemiany cywilizacyjne stymulują rozwój gospodarczy, dają też nadzieję na powszechne oświecenie, dobrobyt i pokój dzięki rozwojowi nauki i postępowi technicznemu. Paradoksalnie jednak minione stulecie żegnaliśmy jako wiek niedorzecznych wojen cierpień w obozach koncentracyjnych, wielkich zbrodni maso­wych na niespotykaną skalę, wiek

KRYTYCZNY CZAS

Koniec XX wieku okazał się czasem krytycznym również dla pa­nującego w Polsce i innych krajach środkowej i wschodniej Europy ładu społecznego i politycznego. Z dużą wyrazistością zarysowały się trzy kryzysy: formacji ustrojowej, gospodarczo-ekonomiczny oraz sensu społecznego i indywidualnego funkcjonowania ludzi.

WALKA POLITYCZNA

Walka polityczna, spory światopoglądowe i proble­my gospodarcze stanowiły – dotąd zresztą nieprzezwyciężone – przeszkody w sprawnym określeniu i ukształtowaniu modelu de­mokracji w Polsce. Transformacja jako wielopłaszczyznowy i długofalowy, bardzo trudny proces dostosowawczy i zarazem innowacyjny zachodzi jed­nocześnie w sferze społeczno-politycznej,

OBSERWUJĄC ZACHODZĄCE PROCESY

Obserwuje się więc dwa równolegle zachodzące procesy zmian: w systemie sprawowania władzy i w społeczeństwie. Przy czym zmiany w organizacji państwa, w metodach sprawowania władzy oraz zmiany prawa, instytucjonalne itd. mają w głównej mierze sty­mulować i generować zmiany w społeczeństwie.

PRZEMIANY W OŚWIACIE

Przemiany w oświacie są przede wszystkim reakcją na ogólniej­sze zjawiska, jakie występują w procesie transformacji ustrojowej, gdyż oświata jest zawsze częścią ogólnego ładu społecznego i ład ten odzwierciedla, współtworzy oraz utrwala (J. Szczepański, 1989). Dlatego też lata dziewięćdziesiąte XX wieku

PRZEJŚCIE I ORGANIZACJA

Przejście od gospodarki centralnie planowanej i kierowanej do społecznej gospodarki rynkowej, rodzące potrzebę nowej edukacji ekonomicznej i pracowniczej;organizację gospodarki oraz ochronę środowiska, stawiające przed szkolnictwem zwiększone zadania w zakresie uświadamiania młodzieży o konieczności działań proekologicznych jako warunku przetrwania i rozwoju

BUDOWA USTROJU

Budowę ustroju demokratycznego wymagającą zapoznania społeczeństwa z podstawami organizacji oraz zasadami funkcjono­wania i rozwoju państwa;zwiększenie roli kultury w kształtowaniu wizji przyszłości i tożsamości narodowej związane z przygotowaniem młodzieży do dialogu kultur, zrozumienia innych, wyzwalania z mitów prowadzą­cych do nietolerancji, egoizmu

OCHRONA ZDROWIA

Ochronę zdrowia i zwalczanie zagrożeń chorobami cywiliza­cyjnymi oraz patologiami społecznymi, uwzględniające edukację zdrowotną dzieci i młodzieży, inspirujące działania twórcze i wy­chowanie humanistyczne (Cz. Banach, 1997, s. 16-21);rozbudowę i upowszechnianie systemów przekazu informa­cji, uznanych przez kraje rozwinięte za narzędzie politycznej i

ROSNĄCA PRZEMOC

Rosnącą przemoc, którą posługują się niektóre ugrupowania polityczne, grupy terrorystyczne, a także grupy ludzi skupionych dla osiągania osobistych interesów, wyznaczającą edukacji zadanie nie­sienia pomocy ludziom dla lepszego rozumienia siebie i innych, rozwijania współodpowiedzialności za ludzkie losy, przekształcania wzajemnych uzależnień w

PODSTAWOWA ROLA W DOSTĘPIE

Przypada mu bowiem podstawowa rola w zapewnieniu wszystkim dostępu do wiedzy i kształtowaniu lepszego rozumienia siebie i innych. Perspektywa XXI wieku, budząca zarówno lęk, jak i nadzieję, nakazuje poświęcenie większej uwagi edukacji, zwłaszcza rozumianej jako ciągły proces poszerzania wiedzy i