Kategoria: Zmieniająca się szkoła

Serwer vps z zarządzaniem

O ile interesują nas sprawy związane z zajmowaniem się szeroko rozumianym biznesem to absolutnie znaczące jest, aby zainteresować się tematyką w postaci jaką jest serwer vps z zarządzaniem.Oczywiście serwer w takiej postaci jest dobrą opcją dla wielu różnych osób potrzebujących

Oprogramowanie dla budownictwa to pomoc w pracy

Ludzie lubią sobie czasem ponarzekać. Dopóki jest to robione w granicach rozsądku, może nawet przynosić pewną ulgę. Jednak gdy przekracza nienakreśloną dokładnie granicę, może spowodować smutek, a nawet depresję. Lepiej więc zabrać się do zmieniania swojego życia na lepsze, zamiast

Odzyskiwanie danych z dysku nadzieją

Posiadając cenny sprzęt komputerowy nawet nie myślimy, że przez naszą nieuwagę możemy go stracić. Czy to picie gorącej herbaty w jego pobliżu, czy to bawiące się dzieci – istnieje spore ryzyko. Problemem może być nawet niekoniecznie nasza nieuwaga, a po

Kasy fiskalne Rybnik – ulga na zakup

Otwarcie niewielkiego sklepu czy innej działalności usługowej niesie dla przedsiębiorcy konieczność stosowania kas elektronicznych przy pomocy których sprzedawane produkty będą ewidencjonowane celem późniejszego rozliczenia z urzędem skarbowym. Dlatego obowiązkiem każdego sprzedawcy, który przekroczył dozwolony prawnie limit rocznego obrotu na poziomie

PRZEOBRAŻENIA SYSTEMU

Przeobrażenia systemu oświaty są ściśle związane ze zmianami społecznymi, politycznymi i kulturowymi zachodzącymi pod koniec dwudziestego wieku w naszym kraju, w Europie i świecie. W Euro­pie przełomu wieków trwa nieustanny proces integracji państw naro­dowych w obrębie Unii Europejskiej, a także

TRANSFORMACJA USTROJOWA

Transformacja ustrojowa z jednej strony odbiera jednostkom po­czucie trwałości zajmowanego w strukturze społecznej miejsca i odgrywanej roli, lecz zarazem stwarza nieznane wcześniej możli­wości rozwoju i kształtowania swego losu. Skutki owych przemian widoczne są we wszystkich dziedzinach życia: gospodarce, polityce, ekologii,

POD WPŁYWEM OCZEKIWAŃ

Zmieniające się pod wpływem oczekiwań społecznych i wymagań współczesnej kultury i gospodarki szkoły potrzebują nauczycieli, którzy potrafią sprostać owym zadaniom oraz umieją inspirować i wspierać wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Obserwowane w większo­ści państw europejskich intensywne prace nad nowymi rozwiąza­niami

SZUKANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ

Trwają studia nad nowymi rozwiązaniami strukturalnymi, programowymi i metodycznymi, które powinny dać podstawę do stworzenia szkoły na miarę wyzwań współczesności i przyszłości. Reformowanie szkolnictwa wymaga nowego podejścia do eduka­cji, uwzględniającego wiele istotnych czynników, jakie wynikają z aspi­rowania Polski do organizacji

SPRAWNE FUNKCJONOWANIE SZKOLNICTWA

Uszczegółowieniem tych fundamentalnych założeń jest takie kształtowanie edukacji instytucjonalnej, by preferowała podmioto­wość, rozwój osobowy i samorealizację uczestników procesów oświatowych. Na poziomie systemowym oznacza to natomiast prze­zwyciężenie dysfunkcjonalności oraz uruchomienie swoistych me­chanizmów samorządności i samoregulacji działań oświatowych. Sprawne funkcjonowanie szkolnictwa i

ZMIANY I REFORMY

W związku z tym, a także z powodu zmieniających się warunków społecznych i transformacji ustrojowej, pojawiają się nowe problemy edukacyjne oraz proponowane są alter­natywne sposoby ich rozwiązywania. Efektywność zmian i reform oświatowych w dużym stopniu zależ­na jest od jakości i

JAKOŚĆ PRACY NAUCZYCIELA

Restrukturyzacja placówek oświatowych, opracowanie no­wych centralnych, regionalnych czy szkolnych programów nauczania oraz doskonalenie metod oceny szkolnej przyniosą spodziewane efekty pod warunkiem, że uwzględnione zostaną w nich rola i znacze­nie nauczyciela. Nauczyciel nie tylko „realizuje” program nauczania, on go także tworzy,

REFORMA EDUKACJI W POLSCE

Dlatego też re­forma edukacji w Polsce wymaga przygotowania nauczyciela do efektywnego pełnienia funkcji i zadań prowadzących do wyekspo­nowania jego roli w przygotowywaniu młodzieży do kreatywnego uczestnictwa w życiu społecznym, wielostronności kształcenia i wy­chowania, wskazywania młodym ludziom drogi do samodzielnego i