Kategoria: Teoria, nauka, poznanie

Dobry program dla biur nieruchomości

Obecnie nie ma już chyba żadnej branży, która zupełnie ustrzegłaby się korzystania z wszędobylskiej cyfryzacji. Choć niektórzy uznają taki stan rzeczy za niewłaściwy, to jednak nie można odmówić mu praktyczności i tego, jak zwiększył szybkość rozwoju nie tylko w Polsce,

Komputery to rozwijająca się branża

Niesamowicie rozwinęła się na przestrzeni ostatnich lat branża związana z komputerami. Ona w zasadzie odmienia zupełnie obraz świata taki jaki go obecnie obserwujemy. Nie ma już w zasadzie rzeczy niemożliwych do zrobienia. Jest komputer. On przydaje się nam praktycznie do

RODZAJ ZALEŻNOŚCI

Tego rodzaju zależność zachodzącą w szczególności między dwiema histo­rycznie kolejnymi teoriami T i T’ określa Kmita mianem relacji korespondencji istotnie korygującej (ścisłej). Faktycznie, teoria T’ koryguje w sposób istotny wcześ­niejszą od niej teorię T na gruncie założenia, że jej literalne

DZIEDZINA ODNIESIENIA

W wypadku, gdy dziedzina literalnego odniesienia przedmiotowego D teorii T stanowi po prostu poddziedzinę literalnego odniesienia przedmiotowego D’ teorii T’. tj. wówczas gdy T jest jedynie prostym rozszerzeniem (uogólnieniem) T, nie ma podstaw do uznania, że owo literalne odniesienie przedmiotowe

WYPUNKTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI

W sposób efektywny, nowe elementy bezpośredniego, subiektywnego kontekstu społecznego o charakterze prewidystycznym kolejnej (w porównaniu z T) fazy rozwojowej odnośnego typu (odnośnych typów poza­naukowej praktyki społecznej)”.Wypunktujmy pewne właściwości rozwoju nauki widzianego z perspektywy epistemologii historycznej. Otóż, rozwój nauki jest zdeterminowany

RAMOWE OKREŚLENIE

Określa on w sposób ramowy zakres i charakter zmian rozwojowych, m. in. w obrębie związanych z nauką sfer świadomości społecz­nej: w obrębie samej wiedzy naukowej, w obrębie społecznej świadomości meto­dologicznej stanowiącej społeczno-subiektywny kontekst praktyki badawczej, z drugiej zaś strony —

ŻADNA Z TEORII

Stąd żadna z teorii poznania naukowego nie może rościć sobie prawa do ponadhisto- rycznej ważności ustanawianych przez nią norm poznawczych i dyrektyw metodolo­gicznych, gdyż normy te i dyrektywy są funkcjonalno-obiektywnie uwarunkowane z tego powodu nie są one ponadczasowo obowiązujące. Podkreślmy

ZMIENNE ZAPOTRZEBOWANIA

Zmienne historycznie zapotrzebowania obiektywne kierowane do nauki z pozanaukowych typów praktyk same są rezultatem ludzkiej działalności społecznej — nieprzewidzianym z reguły efektem globalnym przeciwstawnych ten­dencji społecznych czy zapotrzebowań, pierwotnie funkcjonalnych względem prakty­ki społecznej, z czasem zaś blokujących dalszy jej rozwój.

ROZWÓJ WIEDZY

Dodajmy jeszcze, że rozwój wiedzy charakteryzuje się: (1) progresywnym ukie­runkowaniem ku rosnącej efektywności praktycznej, co w płaszczyźnie społeczno- -subiektywnej może wyrażać się przekonaniem o ukierunkowaniu wiedzy na wzrasta­jącą ogólność i adekwatność względem rzeczywistości; (2) etapowością i określoną kolejnością etapów historycznego

NIEPORÓWNYWALNOŚĆ SYSTEMÓW

Nieporównywalnością systemów wiedzy z kolejnych etapów rozwoju, rozpatrywanych w aspekcie właści­wych im współczynników metodologiczno-teoretycznych (z uwagi na ich literalne odniesienia przedmiotowe); (5) ciągłością wiedzy z poszczególnych etapów rozwoju nauk , określoną w płaszczyźnie praktyczno-obiektywnych odniesień przedmioto­wych kolejnych systemów wiedzy ((4)

W ZAKRESIE SFORMUŁOWANIA

Prima facie mogłoby nasunąć się przypuszczenie, że przynajmniej w zakresie tego bardzo ogólnego sformułowania epistemologia genetyczna Piageta bliska jest stanowisku zajętemu (pośrednio) wobec sporu o zasady rozwoju nauki przez episte­mologię historyczną. Charakteryzuje wszak ona rozwój nauki — podobnie jak oma­wiana

WSZYSTKIE KONCEPCJE

Zgodnie z tym co już za­powiadaliśmy, w dalszych partiach tego rozdziału zestawimy Piagetowską wizję rozwoju nauki z pozytywistyczną i hipotetystyczną teorią poznania naukowego. Nawiasem dodajmy, że wszystkie koncepcje epistemologiczne brane przez nas pcd uwagę są — w aspekcie ich literalnych